Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů v CZ
Ochrana osobných údajov v SK

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je UMYEM, s. r. o. IČ 05693616 se sídlem Palackého třída 249/32, Brno (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

jméno: Jiří Nečas
adresa: Vranovská 2
email: necas@umyem.com
telefon: + 420 776 170 777

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirové programy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je UMYEM, sro IČO 05693616 sa sídlom Palackého trieda 249/32, Brno (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú

meno: Jiří Nečas
adresa: Vranovská 2
email: necas@umyem.com
telefón: + 420 776 170 777

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6
  • ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa
  • článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že
  • nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vvyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Čas uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá a antivírusové programy.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.