Obchodní podmínky

Obchodní podmínky v CZ
Obchodné podmienky v SK

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.eshop.umyem.com.
 2. Pokud není na webových stránkách internetového obchodu uveden jako Prodávající jiný subjekt, je Prodávajícím obchodní společnost UMYEM, s.r.o., IČ 05693616, se sídlem Palackého třída 249/32, Brno 61200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97346. Kupujícím je subjekt, jemuž se Prodávající zavazuje odevzdat objednanou věc a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní Prodávajícímu kupní cenu. Pokud je Kupujícím spotřebitel ve smyslu zákonné definice, platí pro něj ustanovení týkající se obchodování se spotřebiteli.
 3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „NOZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

II.

Uzavření smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá na základě objednávky Kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.eshop.umyem.com. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  • identifikační údaje Kupujícího – jeho jméno, příjmení, IČ u podnikatele, adresu bydliště/místo podnikání/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
  • identifikaci produktu dle nabídky Prodávajícího;
  • požadované množství zboží;
  • cenu bez DPH i s DPH;
  • fakturační adresu Kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v prvním bodě;
  • poznámku pro objednávku.
 3. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.
 4. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující se svou objednávkou vázán.
 5. Po doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn učinit i samostatně. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Kupujícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není Prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne Prodávající Kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 6. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 


III.
Dodání zboží

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny - pokud Kupující nezvolí online platbu předem. Prodávající umožňuje vyzvednout zboží mimo jiné též na provozovně firmy UMYEM, s.r.o. na adrese Vranovská 53/2, Brno 61400.
 2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 14 kalendářních dní od objednání zboží; o termínu dodání zboží je Kupující předem informován. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude Kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající Kupujícímu dodá zboží zpravidla prostřednictvím držitele poštovní licence na dobírku (Česká pošta) či jinou zvolenou formou dopravy a platby v objednávkovém formuláři. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží na dobírku doručovat opakovaně, je Kupující povinen při znovuzaslání objednávky uhradit platbu předem.
 4. Kupující je povinen uhradit níže uvedené poštovné, pokud kupní cena nepřesahuje 2 000 Kč (vč. DPH). Pokud kupní cena zboží přesahuje částku 2000 Kč (vč. DPH), zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu objednané zboží na své náklady.
 5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré dokumenty, které se vztahují k objednanému zboží, vyžaduje-li je povaha zboží, budou Kupujícímu dodány společně s objednaným zbožím. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.
 6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po doručení zboží Kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 7. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od data vystavení. 

IV.
Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cenou se rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na internetových stránkách www.eshop.umyem.com. Kupní cenu Kupující při objednávání zboží potvrzuje a je následně potvrzena také Prodávajícím, závaznou se stává okamžikem uzavření smlouvy. 
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při převzetí zboží od držitele poštovní licence či jiného přepravce, od Prodávajícího při osobním odběru nebo online předem. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího zaplacení pracovníkovi držitele poštovní licence či přepravce či okamžikem jejího uhrazení Prodávajícímu.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. V jedné objednávce není dovoleno kombinovat dárkové poukazy a slevy. Vždy je možné zadat pouze jeden slevový kód. 
 6. V případě reklamních kampaní, jako je např. Black Friday, si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku, kde došlo k použití dárkového poukazu zakoupeného již ve slevě. Tímto se Kupující může dostat pod nákupní cenu prodávajícího a z hlediska etiky se jedná o nerovnoměrný obchod.

V.
Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „NOZ“), tedy osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Pokud Kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonech vymezených případech.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen buď registrovat tuto skutečnost na adrese: https://eshop.umyem.com/pruvodce-reklamaci/, nebo zaslat elektronické oznámení na email: eshop@umyem.com, nebo zaslat písemné odstoupení na adresu sídla Prodávajícího. V odstoupení od smlouvy je povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, identifikovat vracené zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, požaduje-li vrátit kupní cenu na svůj bankovní účet. Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od uzavřené smlouvy, vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu. Kupní cenu vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli, poté, co od něj obdrží vrácené zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a nese je sám.
 4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP, je povinen Prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Zboží je Kupující povinen vrátit nepoužívané v původním nepoškozeném obalu, čisté (nikoli znečištěné), celé a s originálním daňovým dokladem. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží spotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.
 5. Pokud Kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy, ledaže mu Prodávající sdělí, že na vrácení tohoto zboží netrvá.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů - ne déle, od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude Prodávajícím uloženo na náklady Kupujícího. Kupující bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

VI.
Práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ. Pokud není uvedeno jinak, platí, že Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží; záruka trvá po dobu použitelnosti uvedenou na obalu zboží.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Svým podpisem stvrzuje Kupující při převzetí zboží i to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.
 4. Při osobním odběru Kupujícím je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.
 5. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží; a není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 6. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením §§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou tedy následující. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující (spotřebitel) právo a) na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou zboží, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, d) odstoupit od smlouvy. Kupující (spotřebitel) sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující (spotřebitel) své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
 8. Kupující je povinen využít v rámci uplatnění vad reklamační formulář, který je zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.eshop.umyem.com a který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace: https://eshop.umyem.com/pruvodce-reklamaci/?=&retino-widget-root-url=/cs/portal/iframe/8da2f1af-7629-4232-95a4-8c50ab8f67cd/. Kupující je povinen při sepisování reklamačního formuláře uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje jeho podpisem.
 9. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 10. Až na zákonné výjimky nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

VII.
Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, u podnikatele IČ a sídlo.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.
 3. Prodávající prohlašuje, že jsou osobní údaje Kupujících plně zabezpečeny proti zneužití a budou využívány pouze pro interní potřebu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího řádně chránit a neposkytnout je třetím subjektům, s výjimkou údajů nezbytných pro doručení zboží.
 4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1.  požádat Prodávajícího o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII.

Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Prodávající tímto poučuje Kupujícího - spotřebitele, že je v případě sporu s Prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen, a souhlasí s tím, že se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazné pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Novou verzi svých obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách.
 3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.
 4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující protiprávnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned poté, jak to bude technicky možné.
 5. Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem 20. 11. 2018.

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú pre zmluvné vzťahy uzatvárané v internetovom obchode www.eshop.umyem.com.
 2. Pokiaľ nie je na webových stránkach internetového obchodu uvedený ako Predávajúci iný subjekt, je Predávajúcim obchodná spoločnosť UMYEM, sro, IČO 05693616, so sídlom Palackého trieda 249/32, Brno 61200, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, Kupujúcim je subjekt, ktorému sa Predávajúci zaväzuje odovzdať objednanú vec a umožniť mu k tomu nadobudnúť vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a zaplatiť za ňu Predávajúcemu kúpnu cenu. Pokiaľ je Kupujúcim spotrebiteľ v zmysle zákonnej definície, platia pre neho ustanovenia týkajúce sa obchodovania so spotrebiteľmi.
 3. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia týmito VOP a slovenským právnym poriadkom. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „NOZ“), a ostatnými súvisiacimi predpismi.

II.

Uzavretie zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára na základe objednávky Kupujúceho, uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára, podľa platnej ponuky tovaru zverejnenej na internetových stránkach Predávajúceho www.eshop.umyem.com. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy a stáva sa záväznou, ak je potvrdená Predávajúcim.
 2. Každá objednávka musí obsahovať najmenej tieto podstatné údaje:
  • identifikačné údaje Kupujúceho – jeho meno, priezvisko, IČO u podnikateľa, adresu bydliska/miesto podnikania/sídla, e-mailovú adresu,
  • telefónne číslo
  • identifikáciu produktu podľa ponuky Predávajúceho;
  • požadované množstvo tovaru;
  • cenu bez DPH aj s DPH;
  • fakturačnú adresu Kupujúceho, ak sa líši od adresy uvedenej v prvom bode
  • poznámka pre objednávku
 3. Ak neobsahuje objednávka požadované údaje, nepovažuje sa za riadnu objednávku a nie je možné ju tak, ako bola Kupujúcim odoslaná, potvrdiť. Predávajúci kontaktuje v takom prípade bez zbytočného odkladu Kupujúceho za účelom odstránenia vád objednávky. Pokiaľ sa vady nepodarí odstrániť, na objednávku sa neprihliada.
 4. Kupujúci môže tovar objednávať bez registrácie alebo ako prihlásený používateľ cez svoj účet. Objednávka je doručená Predávajúcemu prostriedkami elektronickej komunikácie. Kupujúci so svojou objednávkou viazaný.
 5. Po doručení objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu jej obdržanie. Súčasťou potvrdenia obdržania objednávky je spravidla aj potvrdenie samotnej objednávky. Potvrdenie objednávky je Predávajúci oprávnený urobiť aj samostatne. Ak nie je do tridsiatich dní od doručenia objednávky Kupujúcemu odoslané potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho či nový návrh zmluvy, objednávka zaniká. Predávajúci si vyhradzuje právo Kupujúcemu po potvrdení objednávky oznámiť, že objednaný tovar nie je možné dodať, a to najmä v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva, že je vypredaný alebo v ďalších prípadoch, keď na to má závažný dôvod. Pokiaľ nie je Predávajúci schopný objednaný tovar dodať a je to v jeho možnostiach, ponúkne Predávajúci Kupujúcemu adekvátnu náhradu za objednaný tovar. Kupujúci buď vyjadrí súhlas s dodaním náhradného tovaru, a potom je uzatvorená kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodanie náhradného tovaru, alebo s dodaním náhradného tovaru nebude súhlasiť, a potom bude mať nárok od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.
 6. Doručením potvrdenia objednávky Kupujúcemu je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva (ďalej tiež ako „zmluva“). Pokiaľ dôjde k potvrdeniu objednávky Predávajúcim iba ohľadom časti tovaru, vzniká medzi stranami zmluva na tovar špecifikovaný v potvrdenej časti objednávky.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

III.

Dodanie tovaru

 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Tovar sa dodáva na miesto dodania určené Kupujúcim v objednávke, pričom toto miesto sa potom považuje aj za miesto na úhradu kúpnej ceny - ak Kupujúci nezvolí online platbu vopred. Predávajúci umožňuje vyzdvihnúť tovar okrem iného aj na prevádzke firmy UMYEM, s.r.o. na adrese Vranovská 53/2, Brno 61400.
 2. Lehota na dodanie tovaru obvykle je 14 kalendárnych dní od objednania tovaru; o termíne dodania tovaru je Kupujúci vopred informovaný. Tovar Kupujúcemu či ním oprávnenej osobe odovzdá osoba poverená na to Predávajúcim, spravidla pracovník držiteľa poštovej licencie. Ak nie je tovar skladom, môže dodacia lehota činiť až 30 dní, o čom bude Kupujúci prostriedky elektronickej komunikácie pri potvrdení objednávky Predávajúcim alebo bez zbytočného odkladu po tomto potvrdení vyrozumený. Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Predávajúci Kupujúcemu dodá tovar spravidla prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na dobierku (česká pošta) či inou zvolenou formou dopravy a platby v objednávkovom formulári. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar na dobierku doručovať opakovane, je Kupujúci povinný pri znovuzaslaní objednávky uhradiť platbu vopred.
 4. Kupujúci je povinný uhradiť nižšie uvedené poštovné, pokiaľ kúpna cena nepresahuje 150 EUR (vr. DPH). Pokiaľ kúpna cena tovaru presahuje čiastku 150 EUR (vr. DPH), zaväzuje sa Predávajúci dodať Kupujúcemu objednaný tovar na svoje náklady.
 5. Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Všetky dokumenty, ktoré sa vzťahujú k objednanému tovaru, ak ich vyžaduje povaha tovaru, budú Kupujúcemu dodané spoločne s objednaným tovarom. Kupujúci je povinný potvrdiť svojím podpisom riadne prevzatie objednaného tovaru spolu vrátane faktúry podľa inštrukcií držiteľa poštovej licencie.
 6. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru kupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 7. Platnosť darčekových poukazov je vždy uvedená na predajnej stránke daného poukazu - https://eshop.umyem.com/darkove-poukazy/.

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpnou cenou sa rozumie cena, ktorá je uvedená pri objednávanom tovare v internetovom obchode Predávajúceho na internetových stránkach www.eshop.umyem.com. Kúpnu cenu Kupujúci pri objednávaní tovaru potvrdzuje a je následne potvrdená aj Predávajúcim, záväznou sa stáva okamihom uzatvorenia zmluvy.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od držiteľa poštovej licencie či iného prepravcu, od Predávajúceho pri osobnom odbere nebo online vopred. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom jej zaplatenia pracovníkovi držiteľa poštovej licencie či prepravcu či okamihom jej uhradenia Predávajúcemu.
 4. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 5. V prípade reklamných kampaní, ako je napr. Black Friday, si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku, kde došlo k použitiu darčekového poukazu zakúpeného už v zľave. Týmto sa kupujúci môže dostať pod nákupnú cenu predávajúceho a z hľadiska etiky sa jedná o nerovnomerný obchod.

V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej tiež len „NOZ“), teda osobou konajúcou mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je oprávnený bez uvedenia dôvodu a akékoľvek sankcie od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 2. Pokiaľ Kupujúci nie je spotrebiteľom, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť len v zákonoch vymedzených prípadoch.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný buď registrovať túto skutočnosť na adrese: https://eshop.umyem.com/sprievodca-reklamáciu/, alebo zaslať elektronické oznámenie na email: eshop@umyem.com, alebo zaslať písomné odstúpenie na adresu sídla Predávajúceho. V odstúpení od zmluvy je povinný uviesť údaje jednoznačne identifikujúce príslušnú zmluvu, najlepšie číslo a deň objednávky, identifikovať vrátený tovar, dátum prevzatia tovaru a číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny, ak požaduje vrátiť kúpnu cenu na svoj bankový účet. Ak odstúpi Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od uzavretej zmluvy, vráti najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar Predávajúcemu. Kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu - spotrebiteľovi, potom, čo od neho dostane vrátený tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru a znáša ich sám.
 4. Ak uplatní Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy podľa čl. článku V., ods. 1 alebo 2 týchto VOP, je povinný Predávajúcemu vrátiť všetko, čo mu bolo plnené. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť nepoužívaný v pôvodnom nepoškodenom obale, čistý (nie znečistený), celý as originálnym daňovým dokladom. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo bol tovar spotrebovaný Kupujúcim nekonajúcim v dobrej viere či Kupujúcim zneužívajúcim právo na odstúpenie od zmluvy), musí Kupujúci poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako hodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený uplatniť u Kupujúceho náhradu toho, čo už nemôže byť vydané, a započítať svoj nárok oproti nároku na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Pokiaľ Kupujúci za tovar objednaný v určitej cene dostane ako odmenu aj ďalší tovar za zvýhodnenú cenu (prípadne symbolickú cenu či ako darček), týka sa odstúpenia od zmluvy podľa článku V., ods. 1 alebo 2 týchto VOP aj tovaru dodaného za zvýhodnenú cenu. Kupujúci je teda v takom prípade povinný vrátiť všetok tovar dodaný v rámci príslušnej zmluvy, ibaže mu Predávajúci oznámi, že na vrátení tohto tovaru netrvá.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní - nie dlhšie, od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar, alebo než mu spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Pokiaľ bude v prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, bude Predávajúcim uložený na náklady Kupujúceho. Kupujúci bude o tomto postupe vyrozumený písomnou formou, emailom či telefonicky, aby si mohol tovar prevziať späť alebo bol dohodnutý ďalší postup.

VI.

Práva z chybného plnenia

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi v platnom znení, najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru; záruka trvá po dobu použiteľnosti uvedenú na obale tovaru.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 3. Kupujúci je povinný si dodaný tovar pri prevzatí dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zistených vadách. Na neskoršie reklamácie ohľadom druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Svojím podpisom potvrdzuje Kupujúci pri prevzatí tovaru aj to, že tovar bol dodaný v poriadku. Ak je tovar poškodený, môže Kupujúci prevzatie odmietnuť ao zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho.
 4. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.
 5. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to dodaním nového tovaru; a ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, riadia sa jeho práva z vadného plnenia ustanovením §§ 2099 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a sú teda nasledujúce. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci (spotrebiteľ) právo a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru alebo chýbajúceho tovaru, b) na odstránenie vady opravou tovaru, c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, d) odstúpiť od zmluvy. Kupujúci (spotrebiteľ) oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Ak si nezvolí Kupujúci (spotrebiteľ) svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Pri nepodstatnom porušení zmluvy, má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľovi.
 8. Kupujúci je povinný využiť v rámci uplatnenia vád reklamačný formulár, ktorý je zverejnený na internetových stránkach Predávajúceho www.eshop.umyem.com a ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie: https://eshop.umyem.com/pruvodce-reklamaci/?=&retino-widget-root-url=/cs/portal/iframe/8da2f1af-7629-4232-95a4-8c50ab8f67cd/. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného formulára uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje jeho podpisom.
 9. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
 10. Až na zákonné výnimky nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho obdržal.

VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Ide o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, u podnikateľa IČO a sídlo.
 2. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy.
 3. Predávajúci prehlasuje, že sú osobné údaje Kupujúcich plne zabezpečené proti zneužitiu a budú využívané iba pre internú potrebu Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje Kupujúceho riadne chrániť a neposkytnúť ich tretím subjektom, s výnimkou údajov potrebných na doručenie tovaru.
 4. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Predávajúceho o vysvetlenie,
  2. požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.
 5. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

VIII.

Zasielanie obchodných oznámení

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Predávajúci týmto poučuje Kupujúceho – spotrebiteľa, že je v prípade sporu s Predávajúcim oprávnený sa domáhať svojho práva na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovenia § 20n zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa k nasledujúcej inštitúcii: Česká obchodná inšpekcia, Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Mesto, webové stránky: http: /www.coi.sk. Všetky podrobnosti ohľadom mimosúdneho riešenia sporov sú uvedené na uvedených webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci prehlasuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený, a súhlasí s tým, že sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že obchodné podmienky sú podľa ustanovenia § 1751, ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, záväzné pre úpravu vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ kúpna zmluva neobsahuje odchylné dojednania.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu obchodovania. Novú verziu svojich obchodných podmienok zverejní Predávajúci na svojich internetových stránkach.
 3. Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho kúpnou zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a súvisiacich právnych predpisov.
 4. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahmi štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, štrajkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom na odklad plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu av rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností sa Predávajúci nedostane do omeškania. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce protiprávnosť nastali, je Predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď potom, ako to bude technicky možné.
 5. Tieto VOP sa stávajú platnými a účinnými dňom 20. 11. 2018.